Lenka Malíková CA Abaca

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)


Cestovní agentura Lenka Malíková CA ABACA, se sídlem Vltavská 18, Kralupy n. Vlt., IČ: 65460651, zapsaná v živnostenském rejstříku pod značkou ZIV/3371/2010/Kap odbor obecní živnostenský při MÚ Kralupy n. Vlt. je správcem osobních údajů, což znamená, že provádí shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů dle nařízení EP a rady EU č. 679/2016.

Osobní údaje zákazníků zpracováváme zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou.

Zpracováváme zpravidla tyto kategorie osobních údajů:

identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o zdravotním stavu (zdravotní hendicap…), údaje o objednaných službách

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, ze zákonných důvodů nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování údajů:

- pro účely plnění smluvního vztahu

- pro účely plnění našich zákonných povinností

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a v souladu s platnými právními předpisy. Údaje uchováváme po dobu 5 let od termínu uskutečnění zájezdu či služby.

Vaše údaje předáváme dalším subjektům, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu nebo z plnění zákonných povinností.

Osobní údaje získáváme při poptávce či sepsání smlouvy o zájezdu, při telefonické a elektronické komunikaci či v rámci návštěvy v cestovní agentuře.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

- právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,

- právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,

- právo na výmaz vašich osobních údajů


 

Vytvářím objednávku...